Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει καμινάδες και εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος. Είναι κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο. Κατασκευάζεται και διατίθεται από:
• Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA,
• Πάχος χάλυβα 0,40mm και 0,50mm
Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
• Κολλήσεις των αγωγών με αυτογενή συγκόλληση και των εξαρτημάτων με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση
• Σύνδεση των τεμαχίων μεταξύ τους με διαμόρφωση των άκρων σε μούφα με εκτόνωση (αρσενικό - θηλυκό)
• Στεγανότητα των συνδέσεων με την τοποθέτηση δακτυλίων θερμοσιλικόνης